آموزشتکنولوژیدیجیتال مارکتینگ

تجارت الکترونیک وکسب وکار الکترونیک

تعریف بنگاه دیجیتالی یک بنگاه دیجیتالی بنگاهی است که در آن نزدیک به همه مناسبات کاری سازمان با مشتریان عرضه کنندگان و کارکنان به صورت دیجیتالی و به واسطه ی آن انجام میشوند. اینترنت میتواند هزاران نفر را در یک شبکه به…
بیشتر بخوانید