آموزش

استفاده متن به جای تصاویر

“سعی کنید متن را به جای تصاویر برای نمایش نام ها، محتویات ، توزیحات و لینک های مهم استفاده کنید . خزنده های گوگل متن درون تصاویر را شناسایی نمیکنند . اگر از تصاویر برای محتوای متنی استفاده می کنید ، از ویژگی ALT…
بیشتر بخوانید